Psychoterapia

 

PSYCHOTERAPIA
Lilianna Engel
Wydanie pierwsze.  Rok 2016
Oprawa miękka. Liczba stron 155.
Cena: 29,40 PLN

 
Lilianna Engel – Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny I i II stopnia.

   Posiada certyfikaty: psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Także certyfikat lidera Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, certyfikat prowadzenia terapii pacjentów chorych psychosomatycznie w zespole terapeutycznym Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz certyfikat ds. szkoleń, trenera grupowych treningów psychologicznych.
     

Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Kliniki Nerwic pod kierownictwem prof. Stefana Ledera i prof. Marii Siwiak-Kobayashi oraz Przychodni Przyklinicznej IPiN.

Jako kierownik naukowy prowadziła w IPiN szkolenia z zakresu psychoterapii. W latach 2003-2007 przewodnicząca Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i par, terapię własną i superwizję osób szkolących się w psychoterapii. Autorka badań nad skutecznością psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem. Współredaktorka, autorka kilku rozdziałów podręcznika „GRUPOWY TRENING BALINTOWSKI (teoria i zastosowanie)” przetłumaczonego na język angielski i ukraiński.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem oraz ich leczenie

1. Obraz kliniczny
2. Przyczyny zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem
3. Leczenie zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem
3.1. Psychoterapia czy farmakoterapia?
3.2. Psychoterapia -  wyniki oczekiwane w różnych podejściach teoretycznych
3.2.1. Integracja podejść w psychoterapii
3.3.    Porównanie form psychoterapii: indywidualnej i grupowej
3.3.1. Mechanizmy działania psychoterapii indywidualnej
3.3.2. Mechanizmy działania psychoterapii grupowej
3.3.3. Różnice  w mechanizmach działania, warunkach, psychoterapii indywidualnej i grupowej

ROZDZIAŁ DRUGI

Badania nad psychoterapią i jej skutecznością

Rys historyczny
1. Badanie skuteczności psychoterapii (metodologia)
2. Problematyka pomiaru zmiany u pacjenta, jej kryteria, narzędzia, warunki
3. Ocena skuteczności psychoterapii, szkół i metod wynikających z różnych podejść teoretycznych
4. Czynniki wpływające na skuteczność psychoterapii
4.1. Wpływ zmiennych dotyczących pacjenta na skuteczność psychoterapii
4.2. Wpływ czynników po stronie terapeuty na skuteczność psychoterapii
4.3. Wpływ czynników dotyczących procesu i warunków psychoterapii na jej skuteczność
4.3.1. Czynniki różnicujące dotyczące procesu i warunków psychoterapii, wspólne i różnicujące psychoterapięI ndywidualną i grupową
4.3.1.1. Proces terapeutyczny: grupowy i w terapii indywidualnej
4.3.1.2. Przymierze terapeutyczne a spójność grupy
4.4. Skuteczność psychoterapii indywidualnej i grupowej
4.4.1. Ocena skuteczności terapii indywidualnej i grupowej z uwzględnieniem rozpoznań
4.4.2. Ocena skuteczności psychoterapii indywidualnej i grupowej, prowadzonej w trybie stacjonarnym, dziennym, ambulatoryjnym i ze względu na tradycje, zwyczaje państw, instytucji

ROZDZIAŁ TRZECI

Podstawy teoretyczne własnego podejścia terapeutycznego

1. Podejście terapeutyczne Profesora Stefana Ledera i Kliniki Nerwic IPiN w Warszawie
2. Założenia psychoterapii we własnym integrującym podejściu wywodzące się z rozwoju myśli filozoficznej, teorii psychologii emocji, poznawczej, osobowości oraz teorii funkcjonowania mózgu i przetwarzania umysłowego
2.1. Wpływ rozwoju myśli filozoficznej na własne podejście terapeutyczne
2.2. Nowe tezy teorii psychologii emocji, poznawczej i osobowości a własne podejście terapeutyczne
2.3. Teorie funkcjonowania mózgu (neurobiologia, genetyka) kształtujące własne podejście psychoterapeutyczne autorki
2.4. Teorie umysłu i przetwarzania umysłowego wpływające na własne podejście terapeutyczne autorki
3. Integracja podejść terapeutycznych w podejściu własnym
3.1. Opis sesji psychoterapii indywidualnej w badaniu własnym
3.2. Opis sesji psychoterapii grupowej w badaniu własnym
4. Obszary funkcjonowania, w których oczekiwano zmian pod wpływem psychoterapii w podstawowych podejściach terapeutycznych
5. Założenia własne autorki dotyczące obszarów oddziaływania psychoterapii i weryfikowania zaistniałych zmian w efekcie terapii w grupie i indywidualnej

PIŚMIENNICTWO

INDEKS NAZWISK

INDEKS RZECZOWY

 

-->